۱۸
خرداد, ۱۳۹۶
mt-sample-background
نوشتن درمانی
۱۷:۰۰ - ۱۹:۳۰
مشهد

محل برگزاری: مشهد، خیابان ابن سینا، سه راه ادبیات، پردیس کتاب

۱۵
تیر, ۱۳۹۶
course-1
عکاسی با موبایل
۱۷:۰۰ - ۱۹:۳۰
مشهد

محل برگزاری: مشهد، بلوار قره نی، چهارراه ابوطالب، شهر کتاب

۰۵
مرداد, ۱۳۹۶
course-9
الفبای تحلیل و نقد فیلم
۱۷:۰۰ - ۱۹:۳۰
مشهد

محل برگزاری: مشهد، خیابان امام خمینی، مقابل باغ ملی، انتشارات به نشر

۲۶
مرداد, ۱۳۹۶
blog-3
فیلم‌سازی با موبایل
۱۴:۳۰ - ۱۹:۳۰
مشهد

محل برگزاری: مشهد، بلوار شاهنامه، شاهنامه ۵