نمایش یک نتیجه

 • خروج کارگران از کارخانه لومیر

  «خروج کارگران از کارخانه لومیر»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۸۵ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان
  هدف: از جمله اهداف، آشنایی…

  ۸۵۰ تومان پرداخت مستقیم
 • روند فیلم‌نامه‌نویسی

  «روند فیلم‌نامه‌نویسی»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۳۶۷ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان
  هدف: از جمله اهداف، آشنایی با یکی از…

  ۳,۶۷۰ تومان پرداخت مستقیم
 • نوشتن

  «نوشتن»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۷۵ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان
  هدف: از جمله اهداف، توجه به فکر کردن رو…

  ۷۵۰ تومان پرداخت مستقیم
 • شناخت عوامل نمایش

  معرفی کتاب
  «شناخت عوامل نمایش»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۱۵۱ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان
  هدف: از جمله اهداف، معرفی یکی…

  ۱,۵۱۰ تومان پرداخت مستقیم
 • دیدن و شنیدن در فیلم‌نامه

  «دیدن و شنیدن در فیلم‌نامه»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۲۹۱ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان
  هدف: از جمله اهداف، توجه…

  ۲,۹۱۰ تومان پرداخت مستقیم
 • ارتباط متقابل پندار، گفتار و کردار

  «ارتباط متقابل پندار، گفتار و کردار»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۱۸۷ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان.
  هدف: از جمله اهداف،…

  ۱,۸۷۰ تومان پرداخت مستقیم
 • فن سناریونویسی

  «فن سناریونویسی»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۲۴۳ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان
  هدف: از جمله اهداف، معرفی قدیمی ترین کتاب…

  ۲,۴۳۰ تومان پرداخت مستقیم
 • حواس پنچ گانه

  «حواس پنچ گانه»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۲۳۹ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان
  هدف: از جمله اهداف، چگونه با کدام…

  ۲,۳۹۰ تومان پرداخت مستقیم
 • کتاب خوانی

  «کتاب خوانی»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۹۹ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان
  هدف: از جمله اهداف، تشویق و تاکید جهت…

  ۹۹۰ تومان پرداخت مستقیم
 • سهراب، خانه دوست کجاست؟

  «سهراب، خانه دوست کجاست؟»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۱۱۳ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان.
  هدف: از جمله اهداف، گذری بر…

  ۱,۱۳۰ تومان پرداخت مستقیم