نمایش یک نتیجه

 • کارکرد و کاربرد موسیقی در سینما

  «کارکرد و کاربر موسیقی در سینما»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۱۸۸ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان
  هدف: از جمله اهداف،…

  ۱,۸۸۰ تومان پرداخت مستقیم
 • شناخت شخصیت سینمایی

  «شناخت شخصیت سینمایی»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۱۹۸ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان
  هدف: از جمله اهداف، کندوکاوی اجمالی درباره…

  ۱,۹۸۰ تومان پرداخت مستقیم
 • روند نگارش فیلم‌نامه

  «روند نگارش فیلم‌نامه»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۱۲۹ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان.
  هدف: از جمله اهداف، آشنایی با روند…

  ۱,۲۹۰ تومان پرداخت مستقیم
 • تحلیل یک فیلم‌نامه

  «تحلیل یک فیلم‌نامه»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۷۵۳ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان.
  هدف: از جمله اهداف، لزوم تحلیل فیلم‌نامه…

  ۷,۵۳۰ تومان پرداخت مستقیم
 • مکان، زمان و صدا در سینما

  «مکان، زمان و صدا در سینما»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۲۱۰ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان
  هدف: از جمله اهداف،…

  ۲,۱۰۰ تومان پرداخت مستقیم
 • عناصر ضروری فیلم‌نامه‌نویسی

  «عناصر ضروری فیلم‌نامه‌نویسی»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۵۷ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان.
  هدف: از جمله اهداف، شناخت سه عنصر…

  ۵۷۰ تومان پرداخت مستقیم
 • بستر زمان

  «بستر زمان»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۳۰۸ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان.
  هدف: از جمله اهداف، شناختی در باب «زمان»…

  ۳,۰۸۰ تومان پرداخت مستقیم
 • تاریخچه فیلم‌نامه‌نویسی

  «تاریخچه فیلم‌نامه‌نویسی»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۱۲۵ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان.
  هدف: از جمله اهداف، یاد آوریم این نکته…

  ۱,۲۵۰ تومان پرداخت مستقیم
 • بخوان

  «بخوان»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۲۰۸ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان
  هدف: از جمله اهداف، ایجاد اشتیاق، علاقه و انگیزه…

  ۲,۰۸۰ تومان پرداخت مستقیم
 • فوائد زبان بدن برای فیلم‌نامه‌نویس

  «فوائد زبان بدن برای فیلم‌نامه‌نویس»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۱۴۶ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان.
  هدف: از جمله اهداف، آشنایی…

  ۱,۴۶۰ تومان پرداخت مستقیم
 • صدا در سینما

  «صدا در سینما»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۱۳۸ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان.
  هدف: وقتی برادران لومیر تصویر قطار در…

  ۱,۳۸۰ تومان پرداخت مستقیم
 • صحنه در فیلم‌نامه و سینما

  «صحنه در فیلم‌نامه و سینما»
  مشخصات برنامه

  مدت برنامه: ۷۱ ثانیه
  مخاطب: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان
  هدف: از جمله اهداف، بررسی…

  ۷۱۰ تومان پرداخت مستقیم