ابوالقاسم بزرگ نیا

دکتر ابوالقاسم بزرگ نیا، فرزند میرزا محمود در سال ۱۳۱۲ خورشیدی در شهرستان قوچان در خراسان به دنیا آمد.