تریلر بعضی از جلسات «کتابشناسی فیلم‌نامه‌نویسی»:
مقدمه:
بخش اول: آ – الف – ب – پ – ت – ث
بخش دوم: ج – چ – ح – خ
بخش سوم: د – ذ – ر- ز – ژ
1 از 3

تیزر معرفی کتاب “سینما و روانپزشکی”