تاریخ شفاهی سینما جوان 
به روایت 
مجید سیف‌العلمایی