مهدی آرمان مهر

سینمای جوان از دیروز تا فردا
همراه با "مهدی آرمان مهر" و "جعفر جراح نجفی"
در استودیو ناردانا
به تاریخ 15 اسفند 1396