جواد علیزاده

با جواد علیزاده دربارِۀ «سینمای جوان» از دیروز تا فردا!
رکورد: 27 مرداد 1396
مشهد، پارک ملت