احمد خادم الحسینی

احمد جان خادم

احمد خادم الحسینی و ابراهیم بهرامی

با احمد خادم الحسینی
در اردوی عکاسی تربیت جام
همراه با اعضای
باشگاه عکاسان آگاه فیلم
19 مهر ماه 1387