سید رضا کمال علوی

سید رضا کمال علوی

«حقایق شیفت شب، وقایع شیفت روز»
نوشته رضا صابری
و به کارگردانی رضا حسینی