رضا وثوقی

سینمای جوان، از دیروز تا فردا
با رضا وثوقی
رکورد: 4 اردیبهشت 1396

رضا وثوقی از زبان خودش