استودیو پیکسین 
 PicCinStudio   مهارت‌آموزی عکاسی و فیلم‌سازی با موبایل
برای نوجوانان و جوانان
مهارت‌آموزی برای درآمدزایی
با مجید سیف‌العلمایی
مربی و مشاور فیلم‌نامه‌نویسی و فیلم‌سازی
www.piccin.ir
piccinstudio@gmail.com