معرفی دوره پیکسین: عکاسی و فیلم‌سازی با موبایل همین است!

معرفی دورۀ پیکسین:
عکاسی و فیلم‌سازی با موبایل همین است!

مهارت‌آموزی عکاسی وفیلم‌سازی باموبایل
برای نوجوانان و جوانان
مهارت‌آموزی برای درآمدزایی
با مجید سیف‌العلمایی
مربی و مشاور فیلم‌نامه‌نویسی و فیلم‌سازی www.piccin.ir
piccinstudio@gmail.com
رکورد: 24 آبان 1401
در “استودیو پیکسین” PicCinStudio