تصویربرداری با موبایل باید افقی باشه یا عمودی؟

تصویربرداری با موبایل باید افقی باشه یا عمودی؟
به روایت مجید سیف العلمایی