تریلر: “شرح وظایف عوامل اصلی در گروه فیلم‌سازی” «مدت 01:21»

شرح وظایف عوامل اصلی در گروه فیلم‌سازی

دورۀ آموزشی:
عوامل سازندۀ یک فیلم 
The factors that make a movie

درس‌های این دورۀ آموزشی را
پس از “فراگیر و عضو ویژه شدن” دریافت کنید!