لایو آموزشی: "فیلم مستند" از مجموعۀ "درس‌گفتارهای سینمایی" مهمان این هفتۀ من (پنج شنبه 11 آذر 1400 ) "مهدی آب بر" (مستندساز) با احترام "مجید سیف العلمایی"