سیما اسکندری

سینمای جوان، از دیروز تا فردا با سیما اسکندری رکورد: 27 مهر 1396

احمد حلوی

سینمای جوان، از دیروز تا فردا با احمد حلوی رکورد: 1 آذر 1399

رضا وثوقی

سینمای جوان، از دیروز تا فردا با رضا وثوقی رکورد: 4 اردیبهشت 1396