جمع‌بندی و نتیجه‌گیری دورۀ “کتاب‌های من”:

معرفی کتاب‌های منتشر شده ما مجموعه آثار: مقدمه‌ای بر «کتاب‌های من» 1- عکس یک غریبه (فیلم‌نامه) ۱۶۲ 2- سالنامه سینمایی ۱۳۸۹- ۴۰۰ 3- راز / رازی بزرگ در دستان شما ۲۶۳ 4- فیلم‌های پرفروش سینمای جهان ۱۸۱ 5- سیمای پیامبران در سینما ۱۹۲ 6- لذت فیلم دیدن ۲۳۷ 7- لذت رباعی ۲۵۱ 8- تنبلی ممنوع […]

معرفی مربی و دروس دورۀ “کتاب‌های من”:

معرفی کتاب‌های منتشر شده ما مجموعه آثار: مقدمه‌ای بر «کتاب‌های من» 1- عکس یک غریبه (فیلم‌نامه) ۱۶۲ 2- سالنامه سینمایی ۱۳۸۹- ۴۰۰ 3- راز / رازی بزرگ در دستان شما ۲۶۳ 4- فیلم‌های پرفروش سینمای جهان ۱۸۱ 5- سیمای پیامبران در سینما ۱۹۲ 6- لذت فیلم دیدن ۲۳۷ 7- لذت رباعی ۲۵۱ 8- تنبلی ممنوع […]