معرفی دوره پیکسین: عکاسی و فیلم‌سازی با موبایل همین است!

معرفی دورۀ پیکسین: عکاسی و فیلم‌سازی با موبایل همین است! مهارت‌آموزی عکاسی وفیلم‌سازی باموبایل برای نوجوانان و جوانان مهارت‌آموزی برای درآمدزایی با مجید سیف‌العلمایی مربی و مشاور فیلم‌نامه‌نویسی و فیلم‌سازی www.piccin.ir piccinstudio@gmail.com رکورد: 24 آبان 1401 در “استودیو پیکسین” PicCinStudio