کشتن مرغ مقلد 1962 To Kill a Mockingbird

کشتن مرغ مقلد To Kill a Mockingbird فیلم کشتن مرغ مقلد To Kill a Mockingbird گریگوری پک در نقش اتیکس فینچ. فیلمی که از سوی بنیاد فیلم آمریکا بهترین فیلم تمام اعصار شناخته شده است. شخصیت فینچ از منظر کهن الگوها سه کار انجام می‌دهد: پدر، قهرمان و ایده آلیست. به روایت مجید سیف العلمایی […]