شهد و شرنگ

شهد و شرنگ اثر شهاب ملت خواه

شهد و شرنگ

معرفی یک کتاب توسط نویسنده «شهد و شرنگ»
نوشته «شهاب ملت خواه»
مشتمل بر پنجاه داستانک
از مجموعه ی هزار داستان.