می توانید انجام دهید

در زندگی هر کاری را که بخواهید
می‌توانید انجام دهید
به شرط آن که:
1. تصمیم بگیرید که دقیقا چه می‌خواهید.
2. همان کاری را بکنید که
کسانی‌که در این راه موفق شده‌اند
انجام داده‌اند.