بسته‌های آموزشی آنلاین

بسته‌های آموزشی آنلاین: شامل چندین ویدئوی حدوداً 200 ثانیه‌ای می‌شود که در عین مستقل بودن، در کنار یکدیگر یک موضوع بخصوص را با عنوان “بسته” در بر می‌گیرد.