روابط عمومی

روابط عمومی به مثابه پلی است میان یک سازمان و مخاطبان آن.

روابط عمومی مجموعه‌ای از اقدامات و کوششهای حساب‌شده‌ای است که هر سازمان برای برقراری ارتباط موثر و هدفمند با گروه‌هایی که با سازمان در ارتباطند انجام می‌دهد.

تئاتر شهرستان را از نظر دور نگه ندارید

رضا صابری: تئاتر شهرستان را از نظر دور نگه ندارید از پیام‌های هنرمندان ایرانی به جشنواره بیست و سوم تئاتر فجر سلام و صد سلام من به نمایش‌گران اندیشه‌ورز، به تماشگران مراسم جادویی نمایش، به سیاست‌گزاران، خردمندان و خادمان خسته‌نفس، به منتقدان جوینده، به زنان و مردان غیرتمندی که تماشاخانه‌ها – نشانه‌های نمایشی کشور ارجمند […]