بعد از ظهر سگی – بعد از ظهر نحس Dog Day Afternoon سیدنی لومت