فطرت

“افطار” و “فطر” و “فطرت” همه از یک ریشه‌اند
و به معناى “شکستن” و “شکافتن” ( و آفریدن )؛
“افطار”مى‌شکند روزه را،
و “فطر” مى‌شکند ماهِ روزه را،
و “فطرت” (مى‌شکند) و مى‌شکافد و می آفریند