صدرا مذهب یوسفی

صدرا مذهب یوسفی
صدرا مذهب یوسفی

صدرا پایانامه تحصیلی کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر را در سال 88 – که زیر نظر دکتر سعید کشن فلاح گذراند- بررسی تئاتر معاصر خراسان انتخاب کرد و در آن در چهار فصل به پیشینه تاریخی و فرهنگی خراسان بزرگ، آئین های نمایشی، ادوار تئاتر در خراسان و نیز نگاهی به کارنامه رضا صابری پرداخت.