امام

بیمارستان امام رضا

شناسنامه بیمارستان امام رضا (ع)
سال تاسیس : ۱۳۱۳ هجری شمسی
مساحت : ۲۸۵۰۰ مترمربع
تعداد تخت : ۹۱۸ تخت
آدرس : ایران، مشهد، میدان امام رضا (ع)