آخرین مطالب
بخشی است که
مطالب جدید در اینجاست
و دسترسی به آنها
برای همۀ کاربران موقتا نامحدود است.
از انتخاب شما متشکریم! 

بازیگری و فیلم‌نامه‌نویسی آموختنی هستند

پارت آموزشی «بازیگری و فیلم‌نامه‌نویسی آموختنی هستند» Acting and screenwriting are learnable  مشخصات محصول  پارت…

علی حاتمی نژاد

پارت آموزشی: «با “علی حاتمی نژاد” عصر 3 شنبه 9 مهر 1398 مشهد» Ali Hatami…

چه فیلم‌هایی را ببینیم و چگونه؟

معرفی پارت آموزشی:«چه فیلم‌هایی را ببینیم و چگونه؟»   What movies should we watch and how? …

مترجم «نشانه‌ها و معنا در سینما» رفت!

‌مترجم «نشانه‌ها و معنا در سینما» رفت! عبدالله تربیت در سکوت و تنهایی رفت. دانا…

پابلو پیکاسو Pablo Picasso

برنامۀ آموزشی: “واکاوی سینمای مستند از نوع «پرتره» با محوریت فیلم «راز پیکاسو»“ مشخصات محصول آموزشی: عنوان: واکاوی سینمای مستند از نوع «پرتره» با محوریت فیلم «راز پیکاسو» Le mystère Picasso مدرس: مجید سیف‌العلمایی “مربی و مشاور فیلم‌نامه‌نویسی و فیلم‌سازی” از “سیف دات آی آر” (دانشنامۀ آنلاین مطالعات سینمایی) مخاطبان: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان هدف: از…

برای دسترسی به این نوشته، شما باید راز پیکاسو را خریداری کنید.

همه چی دربارۀ هدف

برنامۀ آموزشی: “واکاوی سینمای مستند از نوع «پرتره» با محوریت فیلم «راز پیکاسو»“ مشخصات محصول آموزشی: عنوان: واکاوی سینمای مستند از نوع «پرتره» با محوریت فیلم «راز پیکاسو» Le mystère Picasso مدرس: مجید سیف‌العلمایی “مربی و مشاور فیلم‌نامه‌نویسی و فیلم‌سازی” از “سیف دات آی آر” (دانشنامۀ آنلاین مطالعات سینمایی) مخاطبان: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان هدف: از……

برای دسترسی به این نوشته، شما باید نگاه شهودی در فیلم‌سازی را خریداری کنید.

هفت گام برای رفع موانع

برنامۀ آموزشی: “واکاوی سینمای مستند از نوع «پرتره» با محوریت فیلم «راز پیکاسو»“ مشخصات محصول آموزشی: عنوان: واکاوی سینمای مستند از نوع «پرتره» با محوریت فیلم «راز پیکاسو» Le mystère Picasso مدرس: مجید سیف‌العلمایی “مربی و مشاور فیلم‌نامه‌نویسی و فیلم‌سازی” از “سیف دات آی آر” (دانشنامۀ آنلاین مطالعات سینمایی) مخاطبان: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان هدف: از………

برای دسترسی به این نوشته، شما باید نگاه شهودی در فیلم‌سازی را خریداری کنید.

هفت گام برای انجام کار بردارید!

برنامۀ آموزشی: “واکاوی سینمای مستند از نوع «پرتره» با محوریت فیلم «راز پیکاسو»“ مشخصات محصول آموزشی: عنوان: واکاوی سینمای مستند از نوع «پرتره» با محوریت فیلم «راز پیکاسو» Le mystère Picasso مدرس: مجید سیف‌العلمایی “مربی و مشاور فیلم‌نامه‌نویسی و فیلم‌سازی” از “سیف دات آی آر” (دانشنامۀ آنلاین مطالعات سینمایی) مخاطبان: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان هدف: از…………

برای دسترسی به این نوشته، شما باید نگاه شهودی در فیلم‌سازی را خریداری کنید.

هفت فرمول برای موفقیت در کار

برنامۀ آموزشی: “واکاوی سینمای مستند از نوع «پرتره» با محوریت فیلم «راز پیکاسو»“ مشخصات محصول آموزشی: عنوان: واکاوی سینمای مستند از نوع «پرتره» با محوریت فیلم «راز پیکاسو» Le mystère Picasso مدرس: مجید سیف‌العلمایی “مربی و مشاور فیلم‌نامه‌نویسی و فیلم‌سازی” از “سیف دات آی آر” (دانشنامۀ آنلاین مطالعات سینمایی) مخاطبان: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان هدف: از……………

برای دسترسی به این نوشته، شما باید نگاه شهودی در فیلم‌سازی را خریداری کنید.

کار درست کردن – درست کار کردن

برنامۀ آموزشی: “واکاوی سینمای مستند از نوع «پرتره» با محوریت فیلم «راز پیکاسو»“ مشخصات محصول آموزشی: عنوان: واکاوی سینمای مستند از نوع «پرتره» با محوریت فیلم «راز پیکاسو» Le mystère Picasso مدرس: مجید سیف‌العلمایی “مربی و مشاور فیلم‌نامه‌نویسی و فیلم‌سازی” از “سیف دات آی آر” (دانشنامۀ آنلاین مطالعات سینمایی) مخاطبان: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان هدف: از………………

برای دسترسی به این نوشته، شما باید نگاه شهودی در فیلم‌سازی را خریداری کنید.

فراسوی لذت

برنامۀ آموزشی: “واکاوی سینمای مستند از نوع «پرتره» با محوریت فیلم «راز پیکاسو»“ مشخصات محصول آموزشی: عنوان: واکاوی سینمای مستند از نوع «پرتره» با محوریت فیلم «راز پیکاسو» Le mystère Picasso مدرس: مجید سیف‌العلمایی “مربی و مشاور فیلم‌نامه‌نویسی و فیلم‌سازی” از “سیف دات آی آر” (دانشنامۀ آنلاین مطالعات سینمایی) مخاطبان: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان هدف: از…………………

برای دسترسی به این نوشته، شما باید نگاه شهودی در فیلم‌سازی را خریداری کنید.

چه – چرا – چگونه؟

برنامۀ آموزشی: “واکاوی سینمای مستند از نوع «پرتره» با محوریت فیلم «راز پیکاسو»“ مشخصات محصول آموزشی: عنوان: واکاوی سینمای مستند از نوع «پرتره» با محوریت فیلم «راز پیکاسو» Le mystère Picasso مدرس: مجید سیف‌العلمایی “مربی و مشاور فیلم‌نامه‌نویسی و فیلم‌سازی” از “سیف دات آی آر” (دانشنامۀ آنلاین مطالعات سینمایی) مخاطبان: دانشجویان، فیلم‌نامه‌نویسان و فیلم‌سازان هدف: از……………………

برای دسترسی به این نوشته، شما باید نگاه شهودی در فیلم‌سازی را خریداری کنید.