بلاگ

بازیگری در پسزمینه

بازیگری در پس‌زمینه

معرفی وبینار اختصاصی برای اعضا و فراگیران گروه کارگردانی فیلم بازیگری همین است؟ این برنامه...
تصمیم جدی بگیر

تصمیم جدی بگیر

این برنامه برای افراد مصمم و با اراده طراحی شده است! «تصمیم جدی بگیر»Make a...
تقدیرنامه

تقدیرنامه

این برنامه برای افراد مصمم و با اراده طراحی شده است! "تقدیرنامه"23 اسفند 1402مجتمع امام...
مدیریت معاشرت

مدیریت معاشرت

این برنامه برای افراد مصمم و با اراده طراحی شده است! "مدیریت معاشرت"مدت 02:18پارک ملت23...
هفت وظیفه یک فیلم ساز

هفت وظیفه یک فیلم‌ساز

هفت وظیفۀ حیاتی یک فیلم‌سازحیاتی‌ترین وظایف یک فیلم‌ساز چیست؟1. برنامه‌ریزی2. سازماندهی3. استخدام عوامل4. تفویض اختیار5....
درباره هنرمند

دربارۀ هنرمند

یک هنرمند می‌تواند فردی با استعداد و توانایی در یک یا چند زمینهٔ هنری باشد...