خدا حافظ

“خداحافظ” در “آگاه فیلم”

نمایش نامه خوانی ـ خداحافظ – در آگاه فیلم

نمایش نامه خوانی در آگاه فیلم
خراسان رضوی – مورخ دوشنبه ۱۳۸۸/۰۱/۲۴ شماره انتشار ۱۷۲۳۶