خراسان

حسن حامد

  زنده یاد حسن حامد بازیگر و کارگردان تئاتر مدفن در باغ اول خواجه ربیع...

سید جواد اشکذری

سید جواد اشکذری هنرهای نمایشی   ملّیت ایرانی حوزه فعالیت کارشناسی علوم سیاسی، نمایشنامه نویس،...

بالا خیابان مشهد

بالا خیابان مشهد بست بالا بالا خیابان ۱۳۱۵ تا ۱۳۲۰ هـ . ش عکس متعلق...