دار و دسته های نیویورکی

کانون ۷۶ : دارودسته‌های نیویورکی

دارودسته‌های نیویورکیدارودستۀ نیویورکی‌ها جلسه ۷۶ کانون تحلیل‌گران سینما۸۶/۰۸/۲۵کارشناسان: مهدی عرفانیان، دکتر علی خزاعی‌فر و عبدالله کوثریدارودسته‌های نیویورکی Gangs...