داستین هافمن

به یاد “داستین هافمن” Dustin Hoffman

داستین هافمن Dustin Hoffman Cannes ۸ اوت ۱۹۳۷ ۱۷ مرداد ۱۳۱۶ https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3e/Dustin_Hoffman_Cannes.jpg/220px-Dustin_Hoffman_Cannes.jpg نام اصلی داستین...