دیوان سلطان ولد

پادکست_Podcast

دیوان سلطان ولد

«تی‌وی توس»  تقدیم می‌کند:دیوان سلطان ولد اجرا: مریم شریعتیازشما هستیمبامربی و مشاور فیلم‌سازیدرwww.tv2s.irبهاءالدین محمد بن جلال...
پادکست_Podcast

مریم شریعتی

maryam shariati نام اصلی: مریم شریعتینام: مریمنام خانوادگی: شریعتیتاریخ تولد: شهریور ۱۳۴۸شهر تولد: مشهدکشور تولد: ایرانملیت: ایرانیهمسر: فرزندان: محل سکوت: مشهدمحل کار: مشهدحوزه فعالیت: علوم انسانیرشته: زبان و...