روشنان

تقابل های دوگانه در “روشنان” جمال میرصادقی

جواد اسحاقیان:
تقابل های دوگانه در “روشنان” جمال میرصادقی
روشنان نام مجموعه ای از هجده داستان کوتاه نوشته ی” جمال میرصادقی”(متولد سال ۱۳۱۲) از نویسندگان نسل دوم است که در دهه ی ۱۳۷۰ نوشته و در ۱۳۷۸ انتشار داده است. این مجموعه به چند دلیل اهمیت دارد و شایسته ی داوری و خوانش است: