زندگینامه

زندگینامه برتراند راسل

زندگینامه برتراند راسل برتراند راسلفیلسوف انگلیسی1970 - 1872«برتراند آرتور ویلیام راسل» در روز ۱۸ می 1872...