یک کلمه

با انتخاب و اجرای مینا مقدم … و انسان با یک کلمه سقوط می کند و با یک کلمه به معراج می رود: کلمه می تواند تو را مشتاق کند؛ مثل: “دوستت دارم”… تو را ویران کند؛ مثل: “از تو بیزارم”… تو را تلخ کند؛ مثل: “خسته ام”… تو را سبز کند؛ مثل: “خوشحالم”… تو […]