هفتاد و چهارمین سال تولد “صمد بهرنگی”

صمد بهرنگی زاد روز ۲ تیر ۱۳۱۸ خیاو در گذشت ۹ شهریور ۱۳۴۷ رود ارس و در ساحل روستای شامگوالیک پیشه: داستاننویس، محقق، مترجم، و شاعر صمد بهرنگی گفتاورد «مرگ خیلی آسان میتواند به سراغ من بیاید، اما من تا می‌توانم زندگی میکنم، نباید به پیشواز مرگ بروم. البته اگر یک وقتی ناچار با مرگ […]