سید فیلد

سید فیلد

معرفیمصاحبه با سید فیلدمصاحبه‌گر: کارل سیگرز«سید فیلد» در این مصاحبه از تجربیات فیلم‌نامه‌نویسی خود و...