علی حاتمی برای من جایگاه ویژه ای دارد

علی باقرلی

علی باقرلی متولد ۱۳۵۲ شاهرود و فارغ‌التحصیل رشته علوم آزمایشگاهی از دانشکده پیراپزشکی مشهد