موقعیت

متولد ماه می

"انگیزه - موقعیت - استعداد"به انتخاب "مجید سیف العلمایی"از "متولد ماه می"