نوری کسرایی

ایرانیزه کردن داستان

اگر ما فیلم تنگنا را از یک فیلم‌ساز مکزیکی دیده بودیم که هیچ شناختی از او نداشتیم قطعاَ می‌رفتیم سراغ خود فیلم. ولی ما این‌جا در ایران اول سراغ فیلم‌ساز می‌رویم این‌که کارگردان آقا یا خانم ایکس، چی ساخته و تفکرش چی هست؟ من خودم معتقدم که یک خالق اثر حالا جدا از مسائل اجتماعی و محیطی یک مقدار تحت‌تأثیر شرایط روحی خودش فیلم می‌سازد یعنی شرایط برای آن شخص ایجاد شده که فیلم بسازد.