نویسنده

علی اصغر مذهب یوسفی

بنیاد دانش آموختگان تئاتر زادهٔسفر به دیگر سو مدفن ۵ آذر ۱۳۲۷ مشهد، ایران۶ صبح...