وصیت‌نامه کوروش کبیر

وصیت‌نامه کوروش کبیر اکنون که من از دنیا می‌روم، بیست و پنج کشور جزء امپراتوری ایران است و در تمامی این کشورها پول ایران رواج دارد و ایرانیان در آن کشورها دارای احترام هستند و مردم آن کشورها نیز در ایران دارای احترام‌اند. جانشین من کمبوجیه باید مثل من در حفظ این کشورها کوشا باشد […]