هر آدمی گاهی

«رادیو توس»  تقدیم می کند: هر آدمی گاهی  متن و اجرا: مریم شریعتی از شما هستیم با مربی و مشاور ارتباط در www.arttoos.ir هر آدمی هر از گاهی باید گم شود؛ دست خودش را بگیرد و برود به ناپیدایی که به هیچ کس توضیحی و لبخندی حتی، بدهکار نباشد ؛ جایی که اسیر مصلحتی نباشد ؛ […]