۱۰ روی ده

کانون ۴۰ : جاده‌های کیارستمی

جاده‌های کیارستمی کارگردان عباس کیارستمینویسنده عباس کیارستمی۱۳۸۴؛ (۲۰۰۵ میلادی)زمان ۳۲ دقیقه جاده‌های کیارستمی یک فیلم...

کانون ۴۰ : ۱۰ روی ده

پوستر فیلم "۱۰ روی ده"  ۱۰ روی دهکارگردان عباس کیارستمینویسنده عباس کیارستمی۱۳۸۳؛ (۲۰۰۴ میلادی)۸۸ دقیقهکیارستمی...