حیدر یغما

حیدر یغما: کی گفتمت؟
کی گفتمت که خشت سرا از طلا مکن؟
گفتم سرای خلق چو ویرانه ها مکن
کی گفتمت که کار مکن بر مراد دل؟
گفتم تو هم مراد کس زیر پا مکن
کی گفتمت که دور زعیش و سرور باش؟
گفتم سرور وعیش کسی را، عزا مکن
کی گفتمت که لذت دنیا بنه زدست؟
گفتم ثبات نیست بر او اتکا مکن
کی گفتمت به نام خدا بر زبان مبر؟