Dog Day Afternoon

به‌طرف خطرناک شدن پیش می‌رود: بعد از ظهر سگی (بعدازظهر نحس)

نکته‌‌ی بارز در “بعد از ظهر سگی” در مورد زنی است که تحویلدار بانک است و توسط دو سارق بانک مسلح و عصبانی به گروگان گرفته شده تنها کسی که شانس بسیار خوبی در وسط خیابان برای فرار او مهیا می‌شود اما او برمی‌گردد به داخل بانک و با غرور می‌گوید:‌”جای من پهلوی بقیه‌ی همکارانم است”. در واقع او از شرایط پیش آمده لذت می‌برد و دوست دارد در میدان دید تلویزیون باشد.