خودیاری و خودشکوفایی

آنتونی رابینز: کلمات، چنان قدرتی دارند که …

کلمات، چنان قدرتی دارند که می‌توانند آتش جنگی را بیفروزند و یا صلحی را بر قرار سازند، رابطه‌ای را به نابودی کشانند و یا آن را محکمتر کنند. برداشت و احساس ما نسبت به هر چیز، بسته به معنایی است که به آن چیز می‌دهیم.

هفت عادت تاسف آور افراد غمگین

هفت عادت تاسف آور افراد غمگین
همه تجربه‌ی موقعیت‌های ناراحت کننده را دارند. اما فرق بزرگی وجود دارد بین یک دوره گذرا از ناراحتی و یک عمر با عادت به زندگی ناخوشایند. این کاری است که انسان‌هایی که به‌طور مزمن ناراحت هستند، انجام می‌دهند. با این حال شما به‌طور معمول یک انسان شاد هستید. نگاهی به این هفت عادت زیر بیاندازید تا بفهمید که آیا هیچ کدام از این‌ها شما را از تجربه‌ی مقدار بیشتری از لذت محروم می‌کند یا نه.

سخنانی بسیار زیبا از اُشو!

سخنانی بسیار زیبا از اُشو!

سخنان اشو به مریدانش در بیش از ششصد کتاب منتشر و به بیش از سی زبان ترجمه شده است.اشو در ۱۹ ژانویه ۱۹۹۰ (۲۹ دی ۱۳۶۸) کالبد خاکی اش را ترک گفت اما مرکز او در هندوستان هم چنان بزرگترین مرکز رشد روحی در دنیاست.